Digitalizacija drzavnih advokata Republike Srbije

Radi povećanja efikasnosti u radu Državnog pravobranilaštva i bolje zaštite imovinskopravnih interesa države, o kojima se taj organ stara, uspostavljen je poslovni softer za upravljanje predmetima koji obuhvata celokupan tok i životni ciklus predmeta, od primanja pošte, zavođenja predmeta, dodele obrađivača, postupanja obrađivača sa predmetom, generisanja raznih podnesaka, njihovog ekspedovanja, izveštavanja o postupanju, do konačne odluke i arhiviranja. Кroz automatizaciju procesa, uspostavljanje elektronske evidencije dokumenata i predmeta unapređen je i mehanizam izveštavanja o ročištima i odlukama u predmetima te je nemoguće da kroz izrađen sistem alarma se desi da neki prekluzivni rok bude propušten ili da se ne izadje na ročište zbog omaške.

MS SharePoint
MS SharePoint

Do sada su službenici, bez aplikacije prilagođene potrebama rada, pre svega izveštavanju o ročištima i praćenju stanja u spisima predmeta, značaj deo svog radnog vremena gubili na dobijanje tih podataka iz „papira“.

Državno pravobranilaštvo će nadalje svoje nadležnosti koje se sastoje i u pravnom zastupanju Republike Srbije, odnosno njenih organa i organizacija ispunjavati na moderniji način, i to kroz MS SharePoint sistem koji omogućava potpuno upravljanje predmetima u radu, elektronsku razmenu dokumenata, automatsko generisanje određenih obrazaca, automatsko skeniranje i združivanje spisa, pregled elektronskih predmeta, ročišta i zadataka u okviru radnih procesa Državnog pravobranilaštva.

 

MS SharePoint
Softver za upravljanje predmetima u Drzavnom pravobranilaštvu

Sledeći korak u ostvarenju vizije elektronski osposobljenih državnih advokata je elektronsko podnošenje i primanje pismena od suda, kao i elektronska razmena podataka sa drugim državnim organima koja će u značajnoj meri unaprediti i ubrzati rad Državnog pravobranilaštva Republike Srbije.

Živela eSrbija!

One thought on “Digitalizacija drzavnih advokata Republike Srbije

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.